2018/7/1 Stage2

1 NUDE TRUMP 26.53 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.53 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.53 Entry to Stage3
1 howuleft? 26.53 Entry to Stage3
1 kazuto seita 26.53 Entry to Stage3
1 luke sato 26.53 Entry to Stage3
1 massan7 26.53 Entry to Stage3
1 nakanishi_h 26.53 Entry to Stage3
1 nana_kuro 26.53 Entry to Stage3
1 y.ping 26.53 Entry to Stage3
1 yskycu 26.53 Entry to Stage3
1 LordBerbem 26.53 $9.56
13 yuhken 16.14
14 annaperenna81 15.59
15 ailuropo 15.10
16 hisapon-z 1.00
17 nesu28 1.00
18 torakky728 1.00
19 chisepyon 1.00
20 Masa2010jp 1.00
21 hanamoti 1.00
22 jyujyu1326 1.00
23 buraman1 1.00
24 Tkei1201 1.00
25 ryo8ryo8 1.00
26 naomichi0102 1.00
27 hyuga78 1.00
28 pyokotta 1.00
29 ayatomaeda 1.00
30 enjyu 1.00
31 nangoku8 1.00
32 V-THANDER 1.00
33 nekomura.th 1.00
34 namazu66 1.00
35 osho6 1.00
36 nuclear39 1.00
37 pokarinjpt2 1.00
38 hide3298 1.00
39 400sky 1.00
40 hokage.com 1.00
41 craffle 1.00
42 soramayu 1.00
43 Tony hoku 1.00
44 uhzy-k 1.00
45 size-O 1.00
46 gucchi0113 1.00
47 Hormone80 1.00
48 esu7739888 1.00
49 puroppu1966 1.00
50 tsukue1129 1.00
51 makomichi 1.00
52 kimte2 1.00
53 Y.Kariya 1.00
54 milkmilk8 1.00
55 yebisu840 1.00
56 morning372 1.00
57 yuri1002200 1.00
58 Acai Brend 1.00
59 pop1100 1.00
60 koshigoe64 1.00
61 Ryoji1029 1.00