2018/3/29 Stage2

1 Makoto.net 25.75 Entry to Stage3
1 ailuropo 25.75 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.75 Entry to Stage3
1 keygnu5963 25.75 Entry to Stage3
1 nobu2004 25.75 Entry to Stage3
1 osho6 25.75 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.75 Entry to Stage3
1 size-O 25.75 Entry to Stage3
9 mikanpoker 16.10 $4
10 Reiji.Kiko 15.32
11 yebisu840 1.00
12 nangoku8 1.00
13 caizhai723 1.00
14 pop1100 1.00
15 luke sato 1.00
16 hide3298 1.00
17 shadows845 1.00
18 kuriatsu0220 1.00
19 trad_mac 1.00
20 tobisakihiro 1.00
21 Acai Brend 1.00
22 namazu66 1.00
23 8197kotonoha 1.00
24 torakky728 1.00
25 wataru6 1.00
26 StRegis162 1.00
27 rgi091 1.00
28 400sky 1.00
29 bluesnow075 1.00
30 hyuga78 1.00
31 takahiro5505 1.00
32 jpmm812 1.00
33 yasu925 1.00
34 moon1963 1.00
35 hottutashou 1.00
36 taka-sn 1.00
37 ysatousuke 1.00
38 makomichi 1.00
39 kensui 1.00
40 take26 1.00
41 GenHayao 1.00
42 nat_118 1.00