2018/3/14 Stage2

1 KAZU04 26.33 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.33 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.33 Entry to Stage3
1 hantagawan 26.33 Entry to Stage3
1 iraizya 26.33 Entry to Stage3
1 namazu66 26.33 Entry to Stage3
1 nobu2004 26.33 Entry to Stage3
1 tonkatsulove 26.33 Entry to Stage3
9 Acai Brend 16.45 $8
10 hidenori0313 15.66
11 dai2173 14.98
12 kuriatsu0220 1.00
13 pop1100 1.00
14 sota0808 1.00
15 osho6 1.00
16 kanikama217 1.00
17 400sky 1.00
18 joker5422 1.00
19 mikanpoker 1.00
20 keygnu5963 1.00
21 sakurai0612 1.00
22 nat_118 1.00
23 yutaka77 1.00
24 8197kotonoha 1.00
25 GenHayao 1.00
26 hottutashou 1.00
27 tsukue1129 1.00
28 daiki_1982 1.00
29 GHOSTMK 1.00
30 salvatoreber 1.00
31 ZAKKY51 1.00
32 shadows845 1.00
33 akonishi 1.00
34 yukameron 1.00
35 StRegis162 1.00
36 kenbay1998 1.00
37 cocotomimi 1.00
38 makomichi 1.00
39 size-O 1.00
40 kensui 1.00
41 hide3298 1.00
42 take26 1.00
43 ailuropo 1.00
44 KYABARIA.jp 1.00