2018/3/9 Stage2

1 MiniDrive23 27.40 Entry to Stage3
1 SAM8236 27.40 Entry to Stage3
1 Second sheet 27.40 Entry to Stage3
1 TAATSU16 27.40 Entry to Stage3
1 ailuropo 27.40 Entry to Stage3
1 csssap 27.40 Entry to Stage3
1 howuleft? 27.40 Entry to Stage3
1 nangoku8 27.40 Entry to Stage3
1 natuo1976 27.40 Entry to Stage3
1 pop1100 27.40 Entry to Stage3
1 slave3589 27.40 Entry to Stage3
1 trad_mac 27.40 Entry to Stage3
1 unko333 27.40 Entry to Stage3
1 yutaka77 27.40 Entry to Stage3
1 zigzag284 27.40 Entry to Stage3
16 KH scratch 16.43 $6
17 GenHayao 15.97
18 yuyupiduki 15.55
19 bec0606 15.16
20 sigld7 1.00
21 yukameron 1.00
22 mikio43 1.00
23 400sky 1.00
24 SilkJastice 1.00
25 makati757 1.00
26 sakurai0612 1.00
27 hottutashou 1.00
28 keygnu5963 1.00
29 JinX.jp 1.00
30 TarohO713 1.00
31 travelerk.s 1.00
32 tobisakihiro 1.00
33 cactusfridge 1.00
34 kensui 1.00
35 nat_118 1.00
36 kenbay1998 1.00
37 nishi yoshi 1.00
38 size-O 1.00
39 oneofbinah 1.00
40 ZAKKY51 1.00
41 haruyan 1.00
42 h.takaya 1.00
43 kotaro1031 1.00
44 namazu66 1.00
45 Lee-35679101112 1.00
46 aoyagi 1.00
47 nobu2004 1.00
48 nickey332 1.00
49 satsukiyama 1.00
50 ossiiyy 1.00
51 kazukick1106 1.00
52 ysatousuke 1.00
53 hide3298 1.00
54 masapark 1.00
55 masa56 1.00
56 soshipp 1.00
57 righthorizon 1.00
58 mikanpoker 1.00
59 kanikama217 1.00
60 cocotomimi 1.00
61 caizhai723 1.00
62 unikor340 1.00
63 yuhken 1.00
64 shadows845 1.00
65 motokin 1.00
66 8197kotonoha 1.00
67 V-THANDER 1.00
68 JpnMcCartney 1.00
69 kanaki rei 1.00
70 binene16036 1.00
71 KNZ1979 1.00
72 maki65535 1.00
73 nyantaro2011 1.00
74 co1 12 1.00
75 osho6 1.00
76 iraizya 1.00
77 pokarinjpt2 1.00
78 soji1107 1.00