2017/12/10 Stage2

1 abusheng 25.75 Entry to Stage3
1 ellen.lily3 25.75 Entry to Stage3
1 esu7739888 25.75 Entry to Stage3
1 jex291 25.75 Entry to Stage3
1 namazu66 25.75 Entry to Stage3
1 sai405 25.75 Entry to Stage3
1 trad_mac 25.75 Entry to Stage3
1 ty37080 25.75 Entry to Stage3
9 KH scratch 16.10 $4
10 co1 12 15.32
11 pokarinjpt2 1.00
12 Reiji.Kiko 1.00
13 ysatousuke 1.00
14 osho6 1.00
15 kanikama217 1.00
16 iakat 1.00
17 ossiiyy 1.00
18 unko333 1.00
19 saitoujiji 1.00
20 salvatoreber 1.00
21 taichi_s 1.00
22 400sky 1.00
23 shadows845 1.00
24 IMF888 1.00
25 hottutashou 1.00
26 cocotomimi 1.00
27 hide3298 1.00
28 size-O 1.00
29 tomp111 1.00
30 SilkJastice 1.00
31 Acai Brend 1.00
32 yasu925 1.00
33 GenHayao 1.00
34 DAIZU715 1.00
35 SushiNeko 1.00
36 jindai68 1.00
37 nat_118 1.00
38 haruyan 1.00
39 righthorizon 1.00
40 snamon 1.00
41 noritama888 1.00
42 LUKEjp 1.00