2017/12/5 Stage2

1 DAIZU715 26.06 Entry to Stage3
1 Utyujin 26.06 Entry to Stage3
1 akirasu 26.06 Entry to Stage3
1 iakat 26.06 Entry to Stage3
1 imAKAishu 26.06 Entry to Stage3
1 luke sato 26.06 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.06 Entry to Stage3
1 size-O 26.06 Entry to Stage3
1 unko333 26.06 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.06 Entry to Stage3
11 oneofbinah 16.05 $2
12 makichan33 15.41
13 Reiji.Kiko 14.84
14 abusheng 1.00
15 ARU791017 1.00
16 GenHayao 1.00
17 Acai Brend 1.00
18 tatsuya168 1.00
19 wataru6 1.00
20 T0QOCR 1.00
21 kanikama217 1.00
22 hottutashou 1.00
23 400sky 1.00
24 ysatousuke 1.00
25 nakamurayasu 1.00
26 monyomonyo 1.00
27 take26 1.00
28 nat_118 1.00
29 sgwr 1.00
30 Kamereon 88 1.00
31 hide3298 1.00
32 namazu66 1.00
33 bne32-ken 1.00
34 osho6 1.00
35 cocotomimi 1.00
36 anegosans 1.00
37 co1 12 1.00
38 SilkJastice 1.00
39 akonishi 1.00
40 kwgsr 1.00
41 msnhrt 1.00
42 S.wadewave 1.00
43 Mangu_nakano 1.00
44 esu7739888 1.00
45 moon1963 1.00
46 V-THANDER 1.00
47 pokarinjpt2 1.00
48 NUDE TRUMP 1.00
49 mogura3 1.00
50 sai405 1.00
51 hanyagon 1.00