2017/12/1 Stage2

1 GenHayao 26.05 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.05 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.05 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.05 Entry to Stage3
1 massan7 26.05 Entry to Stage3
1 osho6 26.05 Entry to Stage3
1 senjogahara 26.05 Entry to Stage3
1 unko333 26.05 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.05 Entry to Stage3
10 400sky 16.15 $4
11 size-O 15.45
12 koshiro0419 14.83
13 Free/g.style 1.00
14 mori_no_kuma 1.00
15 kakintsk 1.00
16 ossiiyy 1.00
17 shadows845 1.00
18 mikanpoker 1.00
19 abusheng 1.00
20 salvatoreber 1.00
21 gvkjzb 1.00
22 hantagawan 1.00
23 jex291 1.00
24 akonishi 1.00
25 trad_mac 1.00
26 iraizya 1.00
27 sai405 1.00
28 KYABARIA.jp 1.00
29 pokarinjpt2 1.00
30 V-THANDER 1.00
31 Reiji.Kiko 1.00
32 synapse_as 1.00
33 kanikama217 1.00
34 tama0105 1.00
35 dorigo13 1.00
36 co1 12 1.00
37 hottutashou 1.00
38 kazuya08 1.00
39 yoshi-dayo 1.00
40 hybridge 1.00
41 nat_118 1.00
42 namazu66 1.00
43 Outback777 1.00
44 ZAKKY51 1.00
45 nyantaro2011 1.00
46 SushiNeko 1.00
47 hide3298 1.00