2017/11/29 Stage2

1 400sky 26.05 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.05 Entry to Stage3
1 jex291 26.05 Entry to Stage3
1 kazuya08 26.05 Entry to Stage3
1 koshiro0419 26.05 Entry to Stage3
1 osho6 26.05 Entry to Stage3
1 torakky728 26.05 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.05 Entry to Stage3
9 size-O 16.28 $6
10 sgwr 15.49
11 abc648 14.82
12 pokarinjpt2 1.00
13 salvatoreber 1.00
14 youbun2525 1.00
15 nat_118 1.00
16 shadows845 1.00
17 kanikama217 1.00
18 Reiji.Kiko 1.00
19 abusheng 1.00
20 Shinji777 1.00
21 nakamurayasu 1.00
22 hide3298 1.00
23 Foxy1029 1.00
24 trad_mac 1.00
25 unko333 1.00
26 hottutashou 1.00
27 ysatousuke 1.00
28 yasu925 1.00
29 cocotomimi 1.00
30 KaLiNSKa 1.00
31 V-THANDER 1.00
32 MADOKA1003 1.00
33 hantagawan 1.00
34 massan7 1.00
35 GenHayao 1.00
36 ctn202 1.00
37 ARU791017 1.00
38 snamon 1.00
39 tama0105 1.00
40 gvkjzb 1.00
41 co1 12 1.00
42 makichan33 1.00
43 caizhai723 1.00