2017/11/27 Stage2

1 SilkJastice 26.31 Entry to Stage3
1 gamma0delta 26.31 Entry to Stage3
1 genga-man 26.31 Entry to Stage3
1 hide3298 26.31 Entry to Stage3
1 massan7 26.31 Entry to Stage3
1 osho6 26.31 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.31 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.31 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.31 Entry to Stage3
10 righthorizon 16.31 $6
11 take26 15.60
12 day-to-49 14.98
13 400sky 1.00
14 nickey332 1.00
15 yuppenyuppen 1.00
16 iakat 1.00
17 unko333 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 cocotomimi 1.00
20 chisepyon 1.00
21 size-O 1.00
22 tama0105 1.00
23 ARU791017 1.00
24 akonishi 1.00
25 Mangu_nakano 1.00
26 minnieAK 1.00
27 kensui 1.00
28 caizhai723 1.00
29 abusheng 1.00
30 yebisu840 1.00
31 hantagawan 1.00
32 torakky728 1.00
33 KaLiNSKa 1.00
34 hiratami 1.00
35 V-THANDER 1.00
36 masashi215 1.00
37 shadows845 1.00
38 namazu66 1.00
39 esu7739888 1.00
40 hottutashou 1.00
41 ZAKKY51 1.00
42 love ootoya 1.00
43 gvkjzb 1.00
44 katsuo4545 1.00
45 nat_118 1.00
46 yasu925 1.00
47 moon1963 1.00
48 k@eirikai 1.00