2017/11/27 Stage2

1 akonishi 25.36 Entry to Stage3
1 chisepyon 25.36 Entry to Stage3
1 hide3298 25.36 Entry to Stage3
1 hottutashou 25.36 Entry to Stage3
1 k@eirikai 25.36 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.36 Entry to Stage3
7 pokarinjpt2 16.18 $6
8 take26 15.20
9 love ootoya 1.00
10 salvatoreber 1.00
11 yebisu840 1.00
12 koshiro0419 1.00
13 day-to-49 1.00
14 massan7 1.00
15 moon1963 1.00
16 torakky728 1.00
17 trad_mac 1.00
18 katsuo4545 1.00
19 size-O 1.00
20 masashi215 1.00
21 keygnu5963 1.00
22 ysatousuke 1.00
23 osho6 1.00
24 sai405 1.00
25 ARU791017 1.00
26 400sky 1.00
27 oneofbinah 1.00
28 NAC_00117 1.00
29 SilkJastice 1.00
30 yasu925 1.00
31 hantagawan 1.00
32 gamma0delta 1.00
33 abusheng 1.00