2017/9/7 Stage2

1 400sky 25.73 Entry to Stage3
1 KaLiNSKa 25.73 Entry to Stage3
1 massan7 25.73 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.73 Entry to Stage3
1 sazmax 25.73 Entry to Stage3
1 superotousan 25.73 Entry to Stage3
1 yasu925 25.73 Entry to Stage3
8 unko333 16.23 $6
9 keisuke34110 15.36
10 Mangu_nakano 1.00
11 osho6 1.00
12 hottutashou 1.00
13 V-THANDER 1.00
14 gvkjzb 1.00
15 LongTail555 1.00
16 clubman2929 1.00
17 chisepyon 1.00
18 jpmm812 1.00
19 trad_mac 1.00
20 hide3298 1.00
21 takahashi777 1.00
22 ARU791017 1.00
23 Shot-A0033 1.00
24 Reiji.Kiko 1.00
25 naoshing 1.00
26 shadows845 1.00
27 tama0105 1.00
28 cocotomimi 1.00
29 yohei0088 1.00
30 namazu66 1.00
31 y.u.t. A2sp 1.00
32 tobisakihiro 1.00
33 griffon938 1.00
34 SAEC308 1.00
35 yebisu840 1.00
36 milijulie 1.00
37 yuriko168 1.00
38 nokonoko 1.00