2017/7/8 Stage2

1 400sky 26.31 Entry to Stage3
1 HEART0812 26.31 Entry to Stage3
1 berl516 26.31 Entry to Stage3
1 dolce305 26.31 Entry to Stage3
1 massan7 26.31 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.31 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.31 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.31 Entry to Stage3
1 yami_vreco 26.31 Entry to Stage3
10 unko333 16.31 $6
11 Mangu_nakano 15.60
12 bluesnow075 14.98
13 GODDESS117 1.00
14 yebisu840 1.00
15 ayangel 1.00
16 rgi091 1.00
17 morizo3 1.00
18 0 itapro 0 1.00
19 maimisa 1.00
20 namazu66 1.00
21 8197kotonoha 1.00
22 makomichi 1.00
23 sigfo_hy 1.00
24 roken9797 1.00
25 777fufufu 1.00
26 V-THANDER 1.00
27 Reiji.Kiko 1.00
28 noritama888 1.00
29 Shota.Naga 1.00
30 NUDE TRUMP 1.00
31 A song for X 1.00
32 pi-hikaru 1.00
33 hottutashou 1.00
34 oneofbinah 1.00
35 mikanpoker 1.00
36 yasu925 1.00
37 giri1208 1.00
38 aLEALEA800 1.00
39 attack512 1.00
40 kkkei0930 1.00
41 toku4949 1.00
42 252triumph 1.00
43 Shinji777 1.00
44 A.Kyoko27 1.00
45 LUKEjp 1.00
46 JazonSant 1.00
47 Shot-A0033 1.00
48 esu7739888 1.00