2017/7/7 Stage2

1 400sky 24.74 Entry to Stage3
1 Ken_42001 24.74 Entry to Stage3
1 bluesnow075 24.74 Entry to Stage3
1 giri1208 24.74 Entry to Stage3
1 massan7 24.74 Entry to Stage3
1 mikanpoker 24.74 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 24.74 Entry to Stage3
8 Mangu_nakano 15.62 $0
9 hottutashou 14.78
10 tama0105 1.00
11 Shot-A0033 1.00
12 yebisu840 1.00
13 ossiiyy 1.00
14 Kazu1969 1.00
15 aoyagi 1.00
16 ayangel 1.00
17 trad_mac 1.00
18 osho6 1.00
19 8197kotonoha 1.00
20 nobu2004 1.00
21 yami_vreco 1.00
22 hanyagon 1.00
23 esu7739888 1.00
24 noritama888 1.00
25 moon1963 1.00
26 namazu66 1.00
27 soad12ny 1.00
28 makomichi 1.00
29 V-THANDER 1.00
30 kuriatsu0220 1.00
31 rgi091 1.00
32 GODDESS117 1.00
33 tobisakihiro 1.00
34 daiki_1982 1.00
35 oneofbinah 1.00