2017/3/31 Stage2

1 Outback777 26.05 Entry to Stage3
1 condor0925 26.05 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 oneofbinah 26.05 Entry to Stage3
1 rgi091 26.05 Entry to Stage3
1 righthorizon 26.05 Entry to Stage3
8 Mangu_nakano 16.43 $8
9 shadows845 15.55
10 400sky 14.80
11 Ren_Quen 1.00
12 giri1208 1.00
13 hokage.com 1.00
14 size-O 1.00
15 uhzy-k 1.00
16 dice_cookie 1.00
17 esu7739888 1.00
18 ongmo 1.00
19 SushiNeko 1.00
20 chap-68-chap 1.00
21 mikanpoker 1.00
22 namazu66 1.00
23 luke sato 1.00
24 daiki_1982 1.00
25 nakamurayasu 1.00
26 zawaif 1.00
27 sinoue 1.00
28 Shot-A0033 1.00
29 osho6 1.00
30 ossiiyy 1.00
31 V-THANDER 1.00
32 GenHayao 1.00
33 trad_mac 1.00
34 nobu2004 1.00
35 Jet-black32 1.00
36 huruhi 1.00
37 KYABARIA.jp 1.00
38 Shinji777 1.00
39 massan7 1.00