2017/3/30 Stage2

1 400sky 26.33 Entry to Stage3
1 Fernando0607 26.33 Entry to Stage3
1 k.nassy 26.33 Entry to Stage3
1 luke sato 26.33 Entry to Stage3
1 nonrio 26.33 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.33 Entry to Stage3
1 shadows845 26.33 Entry to Stage3
1 uhzy-k 26.33 Entry to Stage3
9 giri1208 16.45 $8
10 nobu2004 15.66
11 namazu66 14.98
12 esu7739888 1.00
13 aahayo 1.00
14 Shinji777 1.00
15 makomichi 1.00
16 caizhai723 1.00
17 Jet-black32 1.00
18 fox_caster 1.00
19 ioil 1.00
20 sinoue 1.00
21 JinX.jp 1.00
22 condor0925 1.00
23 rgi091 1.00
24 Outback777 1.00
25 yoshi-dayo 1.00
26 zipfesta 1.00
27 zawaif 1.00
28 osho6 1.00
29 fish0316 1.00
30 nakamurayasu 1.00
31 Yutaaa 1.00
32 Reiji.Kiko 1.00
33 GenHayao 1.00
34 take26 1.00
35 mikanpoker 1.00
36 Shot-A0033 1.00
37 jam5714 1.00
38 massan7 1.00
39 size-O 1.00
40 Daisuke.i42 1.00
41 Mangu_nakano 1.00
42 maestro1127 1.00
43 daiki_1982 1.00
44 dice_cookie 1.00