2017/3/30 Stage2

1 400sky 25.36 Entry to Stage3
1 fox_caster 25.36 Entry to Stage3
1 giri1208 25.36 Entry to Stage3
1 makomichi 25.36 Entry to Stage3
1 rgi091 25.36 Entry to Stage3
1 size-O 25.36 Entry to Stage3
7 sinoue 16.18 $6
8 Mangu_nakano 15.20
9 esu7739888 1.00
10 ossiiyy 1.00
11 condor0925 1.00
12 mikanpoker 1.00
13 Shot-A0033 1.00
14 zawaif 1.00
15 Kazushi0114 1.00
16 yoshi-dayo 1.00
17 shadows845 1.00
18 massan7 1.00
19 seed_36 1.00
20 namazu66 1.00
21 Shinji777 1.00
22 nobu2004 1.00
23 hirokun0303 1.00
24 luke sato 1.00
25 righthorizon 1.00
26 GenHayao 1.00
27 pokarinjpt2 1.00
28 nakamurayasu 1.00
29 tama0105 1.00
30 TAATSU16 1.00
31 toairs 1.00
32 dice_cookie 1.00
33 osho6 1.00