2017/3/29 Stage2

1 0 itapro 0 26.33 Entry to Stage3
1 33657377 26.33 Entry to Stage3
1 akindo624 26.33 Entry to Stage3
1 nonrio 26.33 Entry to Stage3
1 paul001517 26.33 Entry to Stage3
1 rasukun98 26.33 Entry to Stage3
1 shadows845 26.33 Entry to Stage3
1 take26 26.33 Entry to Stage3
9 Ryoji1029 16.45 $8
10 400sky 15.66
11 condor0925 14.98
12 size-O 1.00
13 Jet-black32 1.00
14 sinoue 1.00
15 TomoKondo 1.00
16 ossiiyy 1.00
17 giri1208 1.00
18 mikanpoker 1.00
19 massan7 1.00
20 Ren_Quen 1.00
21 Gropp31 1.00
22 ak-kami05 1.00
23 uhzy-k 1.00
24 fox_caster 1.00
25 TK_ana7 1.00
26 V-THANDER 1.00
27 dice_cookie 1.00
28 angel456456 1.00
29 namazu66 1.00
30 Mangu_nakano 1.00
31 runecoco 1.00
32 Shinji777 1.00
33 zawaif 1.00
34 GenHayao 1.00
35 rgi091 1.00
36 tetsu0805 1.00
37 tentena10000 1.00
38 osho6 1.00
39 esu7739888 1.00
40 ichizane 1.00
41 Bonu19 1.00
42 Shot-A0033 1.00
43 luke sato 1.00
44 palladium798 1.00