2016/12/31 Stage2

1 NAC_00117 26.58 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.58 Entry to Stage3
1 ikedasky 26.58 Entry to Stage3
1 londonb415 26.58 Entry to Stage3
1 otoichi 26.58 Entry to Stage3
1 riseel 26.58 Entry to Stage3
1 sxslm 26.58 Entry to Stage3
1 tanakajiro 26.58 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.58 Entry to Stage3
10 Shot-A0033 16.47 $8
11 gvkjzb 15.75
12 snamon 15.12
13 motokin 1.00
14 mug_toro 1.00
15 griffon938 1.00
16 Rau158 1.00
17 kkkei0930 1.00
18 mitsushi324 1.00
19 GenHayao 1.00
20 domal555 1.00
21 akiradd2 1.00
22 makomichi 1.00
23 .com130 1.00
24 nakamurayasu 1.00
25 seedrache888 1.00
26 shadows845 1.00
27 yasu925 1.00
28 wakamoai 1.00
29 tenniscafe 1.00
30 celika00 1.00
31 kikumin 1.00
32 maro867 1.00
33 size-O 1.00
34 cliff AA 1.00
35 sinoue 1.00
36 Allofee 1.00
37 macorinu 1.00
38 ossiiyy 1.00
39 porco777 1.00
40 BruteJPN 1.00
41 nesu28 1.00
42 osho6 1.00
43 hitsuji005 1.00
44 atsumasa 1.00
45 ky1231 1.00
46 pdyna 1.00
47 yuhken 1.00
48 kingstr22 1.00
49 mikanpoker 1.00