2016/12/29 Stage2

1 Jun624 25.73 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 25.73 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.73 Entry to Stage3
1 kensui 25.73 Entry to Stage3
1 otoichi 25.73 Entry to Stage3
1 yasu925 25.73 Entry to Stage3
7 Gropp31 16.40 $8
8 righthorizon 15.41
9 Kazu1969 1.00
10 livesofother 1.00
11 rgi091 1.00
12 ninjaboys 1.00
13 sinoue 1.00
14 yuu_530 1.00
15 shadows845 1.00
16 V-THANDER 1.00
17 domal555 1.00
18 8197kotonoha 1.00
19 maro867 1.00
20 ellen.lily3 1.00
21 GHOSTMK 1.00
22 mug_toro 1.00
23 hikarubw 1.00
24 size-O 1.00
25 bananagunso 1.00
26 love ootoya 1.00
27 yebisu840 1.00
28 Shinji777 1.00
29 daiki_1982 1.00
30 koshism01 1.00
31 nonrio 1.00
32 Daisuke.i42 1.00
33 makomichi 1.00
34 osho6 1.00