2016/12/28 Stage2

1 S.Nyarlat 23.59 Entry to Stage3
1 TAATSU16 23.59 Entry to Stage3
1 djspiritis 23.59 Entry to Stage3
1 domal555 23.59 Entry to Stage3
1 milijulie 23.59 Entry to Stage3
6 pokarinjpt2 15.27 $0
7 tousei 1.00
8 mug_toro 1.00
9 shadows845 1.00
10 osho6 1.00
11 sakurai0612 1.00
12 Shot-A0033 1.00
13 sinoue 1.00
14 Galaxy_a56 1.00
15 size-O 1.00
16 ellen.lily3 1.00
17 mumakperu 1.00
18 yuu_530 1.00
19 maro867 1.00
20 400sky 1.00
21 unknown2424 1.00
22 win183 1.00
23 tama0105 1.00
24 makomichi 1.00
25 isotetsu 1.00