2016/9/21 Stage2

1 RandA211 25.75 Entry to Stage3
1 TimeDay883 25.75 Entry to Stage3
1 ak-kami05 25.75 Entry to Stage3
1 londonb415 25.75 Entry to Stage3
1 numbergirl27 25.75 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.75 Entry to Stage3
1 pdyna 25.75 Entry to Stage3
1 swingcard 25.75 Entry to Stage3
9 clTTT 16.10 $4
10 SilkJastice 15.32
11 400sky 1.00
12 ebizo216 1.00
13 love ootoya 1.00
14 yasu925 1.00
15 SETOUCHIJack 1.00
16 yebisu840 1.00
17 taka1102 1.00
18 natuo1976 1.00
19 syun_tk 1.00
20 shadows845 1.00
21 tanakajiro 1.00
22 mug_toro 1.00
23 SAM8236 1.00
24 Gropp31 1.00
25 fox_caster 1.00
26 ichizane 1.00
27 nakamurayasu 1.00
28 Kpb1ga-ss 1.00
29 V-THANDER 1.00
30 rgi091 1.00
31 48ken 1.00
32 8197kotonoha 1.00
33 basyou 1.00
34 dskhsk 1.00
35 Daisuke.i42 1.00
36 hidenori0313 1.00
37 KingJio11 1.00
38 SAEC308 1.00
39 abusheng 1.00
40 888fmcjptk 1.00
41 maro867 1.00
42 tama0105 1.00