2016/9/10 Stage2

1 4Umosh 25.33 Entry to Stage3
1 Dale0417 25.33 Entry to Stage3
1 SilkJastice 25.33 Entry to Stage3
1 jam5714 25.33 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.33 Entry to Stage3
6 8197kotonoha 16.37 $8
7 rgi091 15.23
8 Shinji777 1.00
9 HIRO778 1.00
10 abusheng 1.00
11 yasu925 1.00
12 kimukim 1.00
13 nagatomaze 1.00
14 mikanpoker 1.00
15 hidenori0313 1.00
16 400sky 1.00
17 ARU791017 1.00
18 LanfordMio 1.00
19 starryeye777 1.00
20 yyfk 1.00
21 huwayu795 1.00
22 sha1479 1.00
23 gainare 1.00
24 SAEC308 1.00
25 kingglam 1.00
26 Samurai_PJ 1.00
27 TAATSU16 1.00
28 makomichi 1.00
29 yamanoue 1.00