2016/9/1 Stage2

1 79valminsk 25.36 Entry to Stage3
1 SeR.MDR 25.36 Entry to Stage3
1 doublef86868 25.36 Entry to Stage3
1 iruwo 25.36 Entry to Stage3
1 mug_toro 25.36 Entry to Stage3
1 rgi091 25.36 Entry to Stage3
7 400sky 16.18 $6
8 sutepia3719 15.20
9 torakky728 1.00
10 makomichi 1.00
11 hotta55 1.00
12 IGARASHI.x 1.00
13 powermove01 1.00
14 liustars 1.00
15 maksi85 1.00
16 shadows845 1.00
17 kawakqjta 1.00
18 Mangu_nakano 1.00
19 TAATSU16 1.00
20 kiyo0421 1.00
21 ungotties 1.00
22 dachef580 1.00
23 mango1027 1.00
24 yamanoue 1.00
25 yasu925 1.00
26 chah777 1.00
27 okapi0629 1.00
28 osho6 1.00
29 alexan59 1.00
30 peeeeach 1.00
31 Daisuke.i42 1.00
32 V-THANDER 1.00
33 Gropp31 1.00