2016/8/28 Stage2

1 gainare 23.30 Entry to Stage3
1 jindai68 23.30 Entry to Stage3
1 mug_toro 23.30 Entry to Stage3
1 sha1479 23.30 Entry to Stage3
5 todoroki5n5 15.32 $2
6 fox_caster 1.00
7 HIRO778 1.00
8 osho6 1.00
9 shadows845 1.00
10 400sky 1.00
11 londonb415 1.00
12 8197kotonoha 1.00
13 Mangu_nakano 1.00
14 koolAAAAK 1.00
15 galaxyshin 1.00
16 Daisuke.i42 1.00
17 giri1208 1.00
18 makomichi 1.00
19 yoshinoino 1.00
20 TAATSU16 1.00
21 hms5155 1.00