2016/8/26 Stage2

1 00kou-key 23.59 Entry to Stage3
1 HIRO778 23.59 Entry to Stage3
1 Outback777 23.59 Entry to Stage3
1 londonb415 23.59 Entry to Stage3
1 sha1479 23.59 Entry to Stage3
6 LEX-JP 15.27 $0
7 oneofbinah 1.00
8 8197kotonoha 1.00
9 giri1208 1.00
10 takahashi777 1.00
11 400sky 1.00
12 osho6 1.00
13 yuyupiduki 1.00
14 pop1100 1.00
15 kensui 1.00
16 mug_toro 1.00
17 KAZU04 1.00
18 TAATSU16 1.00
19 makati757 1.00
20 makomichi 1.00
21 Mangu_nakano 1.00
22 yamanoue 1.00
23 domal555 1.00
24 milijulie 1.00
25 maro867 1.00