JPT2012 Season2 Osaka/Tokyo ONLINE Satellite

STAGE 1
21:30-
参加者:198人
1st-sub (Japan)
9be0 (Japan)
ACMDv2 (Japan)
jousyou (Japan)
mic_naka (Japan)
miriko333 (Japan)
notalkstink (Japan)
SpankingGOGO (Japan)
Venus&Iris (Japan)
you-hanabusa (Japan)

STAGE 2
22:30-
参加者:45人
eureka8 (Japan)
jousyou (Japan)
kbusted (Japan)
kenji228 (Japan)
milijulie (Japan)
minipika (Japan)
mori_no_kuma (Japan)
notalkstink (Japan)

STAGE 3
23:15-
参加者:152人
kamikazuma (Japan)
kbusted (Japan)
kuukitsuki (Japan)
nanao711 (Japan)