2016/7/7 Stage2

1 4Umosh 24.47 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 24.47 Entry to Stage3
1 lasterblue 24.47 Entry to Stage3
1 love ootoya 24.47 Entry to Stage3
1 shadows845 24.47 Entry to Stage3
6 sinoue 15.83 $4
7 SAEC308 14.73
8 YoshimasaS 1.00
9 ryo624p1 1.00
10 kanagawa70 1.00
11 shaun.0929 1.00
12 400sky 1.00
13 ASU1151 1.00
14 V-THANDER 1.00
15 satatsu11 1.00
16 mori_no_kuma 1.00
17 Outback777 1.00
18 londonb415 1.00
19 sha1479 1.00
20 osho6 1.00
21 tama0105 1.00
22 HIRO778 1.00
23 makomichi 1.00
24 qwer8520 1.00
25 TAATSU16 1.00
26 mug_toro 1.00
27 maro867 1.00