2016/6/27 Stage2

1 400sky 26.05 Entry to Stage3
1 BIGMiyoMiyo 26.05 Entry to Stage3
1 ID:MarkN 26.05 Entry to Stage3
1 TAROKARR 26.05 Entry to Stage3
1 londonb415 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 turuhashi 26.05 Entry to Stage3
1 yukapaka2 26.05 Entry to Stage3
9 mug_toro 16.28 $6
10 Gropp31 15.49
11 kuriatsu0220 14.82
12 lamb46s 1.00
13 Shot-A0033 1.00
14 ASU1151 1.00
15 kimukim 1.00
16 maro867 1.00
17 3104satoshi 1.00
18 V-THANDER 1.00
19 Flow11111111 1.00
20 nmsouth 1.00
21 Daisuke.i42 1.00
22 TAATSU16 1.00
23 KAZU04 1.00
24 ARU791017 1.00
25 T_Uechan 1.00
26 osho6 1.00
27 giri1208 1.00
28 rgi091 1.00
29 skynote5857 1.00
30 tatsumatsuta 1.00
31 Looked ahead 1.00
32 sshima 1.00
33 win183 1.00
34 taka1102 1.00
35 Outback777 1.00
36 8197kotonoha 1.00
37 yasu925 1.00
38 nakamiki94 1.00
39 sinoue 1.00
40 Mangu_nakano 1.00
41 shadows845 1.00
42 ryo624p1 1.00
43 321yu-ki321 1.00