2016/6/21 Stage2

1 400sky 26.05 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 26.05 Entry to Stage3
1 GU33 26.05 Entry to Stage3
1 Gropp31 26.05 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.05 Entry to Stage3
1 kzytkd 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 ryo624p1 26.05 Entry to Stage3
9 Reiji.Kiko 16.28 $6
10 THC0130 15.49
11 size-O 14.82
12 dobypapa 1.00
13 V-THANDER 1.00
14 ioil 1.00
15 kimukim 1.00
16 nosecar 1.00
17 tuv96 1.00
18 giri1208 1.00
19 nmsouth 1.00
20 mug_toro 1.00
21 override99 1.00
22 rgi091 1.00
23 osho6 1.00
24 yasu925 1.00
25 sinoue 1.00
26 swingcard 1.00
27 domal555 1.00
28 yushi8964 1.00
29 londonb415 1.00
30 maro867 1.00
31 celika00 1.00
32 tama0105 1.00
33 yebisu840 1.00
34 Shot-A0033 1.00
35 rikunari 1.00
36 ringo_ten773 1.00
37 sha1479 1.00
38 massey1960 1.00
39 shadows845 1.00
40 oh!sakana 1.00
41 Daisuke.i42 1.00
42 sin386 1.00
43 take26 1.00