2016/6/15 Stage2

1 8197kotonoha 26.05 Entry to Stage3
1 TokyoVirus 26.05 Entry to Stage3
1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 londonb415 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 rgi091 26.05 Entry to Stage3
1 sinoue 26.05 Entry to Stage3
8 kimukim 16.43 $8
9 yukapaka2 15.55
10 sha1479 14.80
11 rantamatabou 1.00
12 domal555 1.00
13 yasu925 1.00
14 luke sato 1.00
15 kazu1979 1.00
16 pekarinu7203 1.00
17 celika00 1.00
18 T_Uechan 1.00
19 mikanpoker 1.00
20 laurel9544 1.00
21 GINSUKE 1.00
22 YoshimasaS 1.00
23 ITOO77 1.00
24 mahko-hime 1.00
25 Gropp31 1.00
26 kanagawa70 1.00
27 V-THANDER 1.00
28 Shot-A0033 1.00
29 giri1208 1.00
30 herocrab629 1.00
31 wanichan86 1.00
32 maro867 1.00
33 400sky 1.00
34 ihsodo-44 1.00
35 shadows845 1.00
36 Sho-S0324 1.00
37 osho6 1.00
38 kuriatsu0220 1.00
39 mug_toro 1.00