2016/6/15 Stage2

1 Gropp31 25.36 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.36 Entry to Stage3
1 celika00 25.36 Entry to Stage3
1 giri1208 25.36 Entry to Stage3
1 osho6 25.36 Entry to Stage3
1 sinoue 25.36 Entry to Stage3
7 YoshimasaS 16.18 $6
8 take26 15.20
9 hidenori0313 1.00
10 londonb415 1.00
11 shadows845 1.00
12 yasu925 1.00
13 domal555 1.00
14 maro867 1.00
15 rgi091 1.00
16 kimukim 1.00
17 tatsuy_A_1 1.00
18 V-THANDER 1.00
19 luke sato 1.00
20 mikanpoker 1.00
21 mug_toro 1.00
22 sha1479 1.00
23 kuriatsu0220 1.00
24 Neoish666 1.00
25 laurel9544 1.00
26 jamjamboys 1.00
27 kazu1979 1.00
28 makomichi 1.00
29 8197kotonoha 1.00
30 wanichan86 1.00
31 400sky 1.00
32 T_Uechan 1.00
33 kanagawa70 1.00