2016/6/14 Stage2

1 400sky 25.40 Entry to Stage3
1 londonb415 25.40 Entry to Stage3
1 makomichi 25.40 Entry to Stage3
1 mikanpoker 25.40 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 25.40 Entry to Stage3
1 osho6 25.40 Entry to Stage3
1 shadows845 25.40 Entry to Stage3
8 kanagawa70 16.03 $4
9 Shot-A0033 15.17
10 syogyo_mujo 1.00
11 T_Uechan 1.00
12 Hiroro_JP 1.00
13 mug_toro 1.00
14 gosaku929 1.00
15 V-THANDER 1.00
16 kuriatsu0220 1.00
17 pokarinjpt2 1.00
18 syun0622 1.00
19 maro867 1.00
20 sinoue 1.00
21 chisepyon 1.00
22 yasu925 1.00
23 hybridge 1.00
24 giri1208 1.00
25 size-O 1.00
26 celika00 1.00
27 rgi091 1.00
28 8197kotonoha 1.00
29 ash_cca 1.00
30 nakamiki94 1.00
31 j1r0k0 1.00
32 domal555 1.00
33 sha1479 1.00
34 luke sato 1.00
35 Mangu_nakano 1.00
36 kyoo6o 1.00
37 kimukim 1.00