2016/6/12 Stage2

1 400sky 26.33 Entry to Stage3
1 ARU791017 26.33 Entry to Stage3
1 Galaxy_a56 26.33 Entry to Stage3
1 Gropp31 26.33 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.33 Entry to Stage3
1 jin1956 26.33 Entry to Stage3
1 rolly-Fta 26.33 Entry to Stage3
1 sinoue 26.33 Entry to Stage3
9 domal555 16.45 $8
10 kazukick1106 15.66
11 rgi091 14.98
12 MOEBUTA777 1.00
13 day-to-49 1.00
14 nippon0621 1.00
15 giri1208 1.00
16 souzirou 1.00
17 TORAKO741 1.00
18 kazu1979 1.00
19 hira4545 1.00
20 yebisu840 1.00
21 celika00 1.00
22 Shot-A0033 1.00
23 Mangu_nakano 1.00
24 mug_toro 1.00
25 daihugou 1.00
26 T_Uechan 1.00
27 londonb415 1.00
28 yoshinoino 1.00
29 moriaki-k 1.00
30 shadows845 1.00
31 hybridge 1.00
32 kanagawa70 1.00
33 kazukanbe 1.00
34 pokarinjpt2 1.00
35 ryoryoryo229 1.00
36 Daisuke.i42 1.00
37 yasu925 1.00
38 gebomi 1.00
39 luke sato 1.00
40 8197kotonoha 1.00
41 ak-kami05 1.00
42 iwaki 1.00
43 mikanpoker 1.00
44 Red/Child_7 1.00