2016/4/13 Stage2

1 400sky 25.36 Entry to Stage3
1 londonb415 25.36 Entry to Stage3
1 mug_toro 25.36 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.36 Entry to Stage3
1 takashi0504 25.36 Entry to Stage3
1 take26 25.36 Entry to Stage3
7 shadows845 16.18 $6
8 ikedasky 15.20
9 Gropp31 1.00
10 yasu925 1.00
11 giri1208 1.00
12 osho6 1.00
13 mikanpoker 1.00
14 domal555 1.00
15 Daisuke.i42 1.00
16 V-THANDER 1.00
17 rgi091 1.00
18 T_Uechan 1.00
19 satatsu11 1.00
20 till7777777 1.00
21 4Umosh 1.00
22 Jun624 1.00
23 makomichi 1.00
24 Shot-A0033 1.00
25 hybridge 1.00
26 TAATSU16 1.00
27 YK&SG 1.00
28 luke sato 1.00
29 maro867 1.00
30 sasaaki 1.00
31 zumickey 1.00
32 ruicosta1113 1.00
33 ryu0925 1.00