2016/3/29 Stage2

1 400sky 26.33 Entry to Stage3
1 ASU1151 26.33 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 26.33 Entry to Stage3
1 condor0925 26.33 Entry to Stage3
1 juicer555 26.33 Entry to Stage3
1 londonb415 26.33 Entry to Stage3
1 rgi091 26.33 Entry to Stage3
1 ryu0925 26.33 Entry to Stage3
9 pokarinjpt2 16.45 $8
10 koyuki0823 15.66
11 kimukim 14.98
12 maro867 1.00
13 SAEC308 1.00
14 giri1208 1.00
15 iruru777 1.00
16 taka38 1.00
17 hybridge 1.00
18 kenpi0711 1.00
19 8197kotonoha 1.00
20 gainare 1.00
21 shadows845 1.00
22 asinoura48 1.00
23 osho6 1.00
24 kazukanbe 1.00
25 Gropp31 1.00
26 Neoish666 1.00
27 Outback777 1.00
28 T_Uechan 1.00
29 lasterblue 1.00
30 akira_max375 1.00
31 Daisuke.i42 1.00
32 ky1231 1.00
33 V-THANDER 1.00
34 satatsu11 1.00
35 ryouziro 1.00
36 yasu925 1.00
37 missionel 1.00
38 yasuki_shino 1.00
39 konpakuAIR 1.00
40 HAGI5253 1.00
41 mikanpoker 1.00
42 ALICE2147 1.00
43 sugisugi7 1.00
44 mug_toro 1.00