JPT2012 Season2 Osaka/Tokyo ONLINE Satellite

STAGE 1
21:30-
参加者:234人
通過者:10人
dollndoll (Japan)
hananona (Japan)
holly8 (Japan)
JACK25250124 (Japan)
K-qq (Japan)
notalkstink (Japan)
satou0830 (Japan)
souju sara (Japan)
wh2525 (Japan)
yuppy92 (Japan)

STAGE 2
22:30-
参加者:40人
通過者:7人
eritan (Japan)
Gongyong (Japan)
gonta (Japan)
gutti-tgh (Japan)
Masa2010jp (Japan)
rararaforte (Japan)
Zoffy_LV (Japan)

STAGE 2
23:30-
参加者:55人
通過者:10人
Zoffy_LV (Japan)
akuru7 (Japan)
butti guild (Japan)
dollndoll (Japan)
JACK25250124 (Japan)
nogutetu (Japan)
RedHotCkn (Japan)
Tessei-Iwai (Japan)
vychodslunce (Japan)
xatsux (Japan)