2015/9/10 22:00 STAGE2結果

1 400sky 26.05 Entry to Stage3
1 Outback777 26.05 Entry to Stage3
1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 giri1208 26.05 Entry to Stage3
1 mug_toro 26.05 Entry to Stage3
1 satou0830 26.05 Entry to Stage3
1 stepup-kuni 26.05 Entry to Stage3
1 suckshine 26.05 Entry to Stage3
1 takkun230 26.05 Entry to Stage3
10 menyan 16.15 $4
11 tatsuki0603 15.45
12 SAEC308 14.83
13 rgi091 1.00
14 MIKIKUSO 1.00
15 raindaiou 1.00
16 condor0925 1.00
17 wing1107 1.00
18 gainare 1.00
19 ansan727 1.00
20 manseisuteki 1.00
21 makomichi 1.00
22 ume1234 1.00
23 tckw_act 1.00
24 HIRO778 1.00
25 masataka2525 1.00
26 ASU1151 1.00
27 kimukim 1.00
28 Jun624 1.00
29 kikis chair1 1.00
30 osho6 1.00
31 rice116 1.00
32 V-THANDER 1.00
33 ossiiyy 1.00
34 reametal 1.00
35 yasu925 1.00
36 kotayoko 1.00
37 Daisuke.i42 1.00
38 34_1988 1.00
39 syaraku001 1.00
40 toku4949 1.00
41 zedeku0101 1.00
42 aoyagi 1.00
43 LordBerbem 1.00
44 Kazu1969 1.00
45 maro867 1.00
46 Nobobokun 1.00
47 londonb415 1.00