2015/9/9 22:00 STAGE2結果

1 Takateru1028 26.05 Entry to Stage3
1 condor0925 26.05 Entry to Stage3
1 cozy house 26.05 Entry to Stage3
1 love ootoya 26.05 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 26.05 Entry to Stage3
1 mug_toro 26.05 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.05 Entry to Stage3
8 reametal 16.43 $8
9 raindaiou 15.55
10 charismaneet 14.80
11 manseisuteki 1.00
12 menyan 1.00
13 takkun230 1.00
14 takanobu777 1.00
15 londonb415 1.00
16 tak022tomtom 1.00
17 rgi091 1.00
18 satou0830 1.00
19 Nobobokun 1.00
20 LordBerbem 1.00
21 zedeku0101 1.00
22 yasu925 1.00
23 tama0105 1.00
24 HIT_SEA0303 1.00
25 makomichi 1.00
26 400sky 1.00
27 ASU1151 1.00
28 Kpb1ga-ss 1.00
29 tokaiteiou18 1.00
30 abusheng 1.00
31 kuri156 1.00
32 osho6 1.00
33 yako1gou 1.00
34 dobypapa 1.00
35 giri1208 1.00
36 kimukim 1.00
37 stepup-kuni 1.00
38 toku4949 1.00
39 syaraku001 1.00