2015/8/24 22:30 STAGE2結果

1 Acos2525 26.79 Entry to Stage3
1 LongTail555 26.79 Entry to Stage3
1 abusheng 26.79 Entry to Stage3
1 birdcapm 26.79 Entry to Stage3
1 charismaneet 26.79 Entry to Stage3
1 condor0925 26.79 Entry to Stage3
1 fusa10.jp 26.79 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.79 Entry to Stage3
1 rgi091 26.79 Entry to Stage3
1 shent_jp 26.79 Entry to Stage3
11 ASU1151 16.49 $8
12 hottutashou 15.83
13 Yu Adashino 15.25
14 maro867 1.00
15 Apple.bubu 1.00
16 400sky 1.00
17 yuyupiduki 1.00
18 manseisuteki 1.00
19 tckw_act 1.00
20 mug_toro 1.00
21 reametal 1.00
22 nikolaschka8 1.00
23 giri1208 1.00
24 kimmy7755 1.00
25 V-THANDER 1.00
26 Daisuke.i42 1.00
27 ssinamon 1.00
28 jex291 1.00
29 londonb415 1.00
30 satou0830 1.00
31 tetuya0417 1.00
32 nyantaro2011 1.00
33 osho6 1.00
34 makomichi 1.00
35 SAEC308 1.00
36 menyan 1.00
37 Decadan 1.00
38 poi30 1.00
39 RandA211 1.00
40 tatsuya0613 1.00
41 sigfo_hy 1.00
42 yasu925 1.00
43 19860921 1.00
44 merrow-RUA 1.00
45 shineve 1.00
46 sodashuup 1.00
47 GINSUKE 1.00
48 Gropp31 1.00
49 HIRO778 1.00
50 Takateru1028 1.00
51 honcye7 1.00
52 zedeku0101 1.00
53 LordBerbem 1.00
54 ikenie 1.00