2015/8/24 22:00 STAGE2結果

1 400sky 26.58 Entry to Stage3
1 Daisuke.i42 26.58 Entry to Stage3
1 LongTail555 26.58 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.58 Entry to Stage3
1 SANA1971 26.58 Entry to Stage3
1 atsushi-i-i 26.58 Entry to Stage3
1 kimmy7755 26.58 Entry to Stage3
1 manseisuteki 26.58 Entry to Stage3
1 override99 26.58 Entry to Stage3
10 londonb415 16.47 $8
11 love ootoya 15.75
12 reametal 15.12
13 condor0925 1.00
14 hybridge 1.00
15 zedeku0101 1.00
16 maro867 1.00
17 yasu925 1.00
18 V-THANDER 1.00
19 shent_jp 1.00
20 abusheng 1.00
21 tckw_act 1.00
22 Gropp31 1.00
23 giri1208 1.00
24 ikenie 1.00
25 taco80010 1.00
26 satou0830 1.00
27 nikolaschka8 1.00
28 menyan 1.00
29 Takateru1028 1.00
30 RandA211 1.00
31 nyantaro2011 1.00
32 shadows845 1.00
33 ASU1151 1.00
34 mug_toro 1.00
35 sigfo_hy 1.00
36 Yu Adashino 1.00
37 LordBerbem 1.00
38 osho6 1.00
39 sak_1020 1.00
40 rgi091 1.00
41 raindaiou 1.00
42 19860921 1.00
43 kasumi.n 1.00
44 GINSUKE 1.00
45 HIRO778 1.00
46 chain12step 1.00
47 makomichi 1.00
48 sodashuup 1.00
49 tetuya0417 1.00