JPT2012 Season2 Osaka/Tokyo ONLINE Satellite

STAGE 1
5/28 21:30-
参加者:219人
通過者:10人
723nachi (Japan)
aotenR (Japan)
Funafuna (Japan)
janissaryken (Japan)
mamahage74 (Japan)
Medaroter X (Japan)
onbashira (Japan)
rkasugano (Japan)
rooz73 (Japan)
trickrpg (Japan)

STAGE 2
5/28 22:30-
参加者:33人
通過者:6人
akinori39 (Japan)
Cacilie (Japan)
eureka8 (Japan)
ksym1004jp (Japan)
rararaforte (Japan)
syuriken (Japan)

STAGE 2
5/28 23:30-
参加者:45人
通過者:8人
butti guild (Japan)
eureka8 (Japan)
janissaryken (Japan)
lark1963 (Japan)
mamahage74 (Japan)
Nose19760919 (Japan)
taro61taro61 (Japan)
team2000no1 (Japan)